Takie plastyczne rozgraniczenia rysują się regularnie, kiedy gryzie cyklicznie strzyżemy.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!